Illustrator嘅色彩模式設定

看完【CMYK、RGB同Pantone係乜嘢?了解CMYK同RGB嘅差別後,跟住落嚟同大家講下係Adobe Illustrator中嘅色彩模式設定!

Adobe Illustrator中嘅色彩模式設定方式有兩種:

  • 一開始新增文件時嘅選項設定

檔案→新增→色彩模式→選擇你要嘅模式

 

  • 修改文件原本嘅色彩模式設定

檔案→文件色彩模式→選擇你要嘅模式